ခံယူခ်က္သေဘာထား

ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထား

(ခံယူခ်က္)

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအတြက္ရည္ရြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအိုင္တီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ဂ်ပန္ႏွင့္အာရွတြင္ရွိေသာCustomerမ်ား၏ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။

(တည္ရွိမႈ)

အရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ျပည္တြင္းCustomerအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုရည္ရြယ္ပါသည္။

(သေဘာထား)

စိတ္ကူအသစ္မ်ားအတြက္စိန္ေခၚမႈ

(လုပ္ေဆာင္ခ်က္)

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စိတ္ခ်လုံျခဳံမႈ၊ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳထားသူမ်ား၏ပိုမို႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။

(စီးပြားေရးနယ္ပယ္)

Package ကုန္ပစၥည္းကိုအထူးျပဳေသာေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္မ်ား၏ Planning၊Development၊Maintenanc၊IT Infra Construction စသည္မ်ား