ကုမၸဏီအေၾကာင္း

(ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္၍)

ကုမၸဏီအမည္ :UCS ျမန္မာ ကုမၸဏီလီမိတက္
ကုမၸဏီအမည္ (အဂၤလိပ္)UCS Myanmar CO.,LTD.
တည္ရွိရာေနရာ:အခန္း (၁၄၀၅A) ၁၄လႊာ၊ဆာကူရာတာဝါ၊ အမွတ္ ၃၃၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာ။
ဖုန္းနံပတ္:>+95-1-391758
ဖက္(စ္)
URL:http://www.ucs-myanmar.com
E-mail:info@ ucs-myanmar.com
မတည္ရင္းႏွီးေငြ:၂၀၀,၀၀၀-USD
တည္ေထာင္သူ:ဟီဒဲဟီတို မုတိုး
တာစုမီ ႏိုရီအို
စုနာဒ ရိုရွိဟိစ
ေအးခိုင္ျဖိဳး
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား:....
ေျမပုံ: