ကုန္ပစၥည္းမ်ား

စာရင္းကိုင္စနစ္(MKS) ျမန္မာဘာသာဗားရွင္း

MKS

【MKSစာရင္းကိုင္စနစ္၏အဂၤါရပ္မ်ား】

ဂ်ပန္-ျမန္မာ-အဂၤလိပ္သုံးဘာသာကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္ယုံျဖင့္
ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ေသာေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္ျဖစ္ပါသည္။
စာရင္းကိုင္စနစ္၏အေျခခံမ်ားျဖစ္ေသာ
ဂ်ာနယ္ေရးသြင္းျခင္း(Journal Entry)
လယ္ဂ်ာစာရင္းျပဳစုျခင္း(Ledger Entry)
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား(Financial Report)
ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း(Multi-Currency)
အသုံးျပဳႏိုင္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း(User Access Management) စသည္မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏို္င္ပါသည္။

【အက်ိဳးရလဒ္】

ျပည္တြင္းတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႉႏိုင္သည့္အတြက္
[ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း]ကလက္ေတြ႕အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းျဖင့္မွန္ကန္မႈမရွိေသာစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေစာလွ်င္စြာေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္
ရလဒ္ျပသနာျဖစ္ပြားမႈကိုတားဆီးႏိုင္ျပီးစာရင္းအခ်က္အလက္တိက်ေသခ်ာမႈပိုမိုတိုးျမင့္လာမွာျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႉရန္

အေရာင္းအဝယ္ ကုန္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈႈေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္(ESIM) ျမန္မာဘာသာဗားရွင္း

ESIM

【ESIM၏အဂၤါရပ္မ်ား】

ESIM သည္ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ
အေရာင္းအဝယ္ ကုန္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈႈေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္ျဖစ္ပါသည္။
မာစတာေရးသြင္းျခင္း၊ကုန္ဝင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ကုန္ပို႕ညႊန္ၾကားလႊာ
စသည့္ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုျပည္တြင္းမွ
ဝန္ထမ္းကေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္ေရးသြင္း
လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတာဝန္ခံကလိုအပ္ေသာ
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုျပည္တြင္းမွဝန္ထမ္းက
ေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္ေရးသြင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိကုန္ပစၥည္းအေျခအေနစသည္မ်ားကိုဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႉႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

【အက်ိဳးရလဒ္】

အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္မႉကိုသိသာထင္ရွားစြာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊အခ်က္အလက္တိက်ေသခ်ာမႈယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈျမင့္တက္လာျခင္းအျပင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးကတခ်ိန္တည္းတျပိဳင္တည္းကုန္ပစၥည္းသတင္းအခ်က္အလက္ကိုရွယ္ယာလုပ္ႏိုင္ျခင္း(Can Share Information at real-time from anywhere)စသည့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကိုရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႉရန္

စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းစီမံခန္႕ခြဲမႈႈေဆာ္႔(ဖ္)ဝဲလ္(MMF) ျမန္မာဘာသာဗားရွင္း

MMF

【MMF၏အဂၤါရပ္မ်ား】

စက္ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္း၊ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းစေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကိုေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္ဖက္မွလည္းစစ္ေဆးျပဳျပင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားသာမက
ယခင္ကစစ္ေဆးျပဳျပင္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္စစ္ေဆး
ၾကည့္႐ႉႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

【အက်ိဳးရလဒ္】

စက္ပစၥည္းတည္ရွိရာေနရာသို႕အမွန္တကယ္သြားေရာက္စစ္ေဆးထားေၾကာင္းကိုသက္ေသျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာစစ္ေဆးျခင္း၊ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမွကာကြယ္တာဆီးေပးျပီး
မည္သည့္အခ်ိန္၊မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုစစ္ေဆးမႈ၊ျပဳျပင္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ရွယ္ရာလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းစေသာျပသနာမ်ားရွိလာပါကလည္းျပည္တြင္းဘက္တြင္မွာဘဲကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္႐ႉရန္