အိုင္တီဆားဗစ္

(၁) အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား

インフラ・基盤構築

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံသို႕လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏စစ္စတမ္မ်ား၊အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေသာ
ဆာဗာ၊နက္ဝပ္၊ေဒတာေဘ့(စ္)စသည္တို႕၏ဆက္တင္မ်ားကိုစစ္စတမ္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ
ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ားအထိေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

.အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ

Web Server၊ Mail Server ၊ File Server စသည္မ်ား၊ Network၊Database စသည္တို႕၏
လုံျခဳံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Firewall Setting စသည္မ်ားကိုတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးျခင္းအျပင္
တည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုဆက္လက္၍
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

.အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ

အိုင္တီအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္စစ္စတမ္ျပဳျပင္ ္ထိမ္းသိမ္းမႈမ်ား၊
စစ္စတမ္လည္ပတ္မႈစသည္တို႕အတြက္လုပ္ငန္းခြင္အထိသြားေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားအျပင္
Customerမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္စစ္စတမ္ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ားကိုပါဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

(၂) Home Page မ်ားေရးသားျခင္း

海外向けホームページ作成

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား
အတြက္လုပ္ငန္းအလိုက္ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္အေကာင္းဆုံး
ဝက္ဆိုက္မ်ားကိုတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။